Publiczne rejestry i bazy danych

Przepisy prawa Federalnego
Tutaj możesz sprawdzić przepisy ustawowe i wykonawcze obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec.

Centralny Rejestr Federalny
W Centralnym Rejestrze Federalnym są wprowadzane prawomocne wyroki Sądów Karnych.

Elektroniczny Rejestr Handlowy Turyngii
Rejestr handlowy jest publiczną ewidencją. Zawiera dane o zarejestrowanych firmach i spółkach w Turyngii.

Federalny Register Ustaw (elektroniczny)
Federalny dziennik jest centralną platformą do publikowania nowości prawnych i istotnych dla firm.

Centralny Rejestr Handlowy
Centralny Rejestr Handlowy jest prowadzony przez Federalny Urząd Sprawiedliwości. Zawiera dane wszystkich podmiotów gospodarczych Republiki Federalnej Niemiec.

Prawo Stanu Turyngia
Tutaj znajdziesz przepisy ustawowe i wykonawcze państwa związkowego Turyngia.

Rejestr Niemieckiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych
Rejestr umożliwia wyszukanie przyznanych praw własności intelektualnej, takich jak patenty i wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe.

Urząd Statystyczny Stanu Turyngia
Urząd Statystyczny Kraju Związkowego Turyngia przedstawia dane statystyczne dotyczące różnych dziedzin, jak n.p. ludność, zatrudnienie, budownictwo, handel, transport, rzemiosło.

Rejestr Pośredników Ubezpieczeniowych
Pośrednicy ubezpieczeniowi muszą być zarejestrowani w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych. Dalsze informacje można otrzymać przy Izbach Przemysłowo-Handlowych.